Tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở hoạt động sự nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đến ngày 31/12/2014 phải hoàn thành việc kê khai và trình phương án tổng thể để phê duyệt phương án xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 30/6/2015. Đồng thời chỉ đạo tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiên quyết xử lý thu hồi đối với các trường hợp cho thuê, mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức; xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động theo Nghị đinh 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan sai phạm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban chỉ đạo 09 của địa phương hoặc Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương trong việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất, báo cáo với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đề nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương; phối hợp thực hiện phương án xử lý nhà, đất sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý.

Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới thì các Bộ, ngành Trung ương phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng xem xét, quyết định phương án xử lý. Đối với các cơ quan thuộc địa phương thì phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho cơ quan tài chính để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác, kể cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm tra định kỳ tình hình đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý, sử dụng trụ sở, công sở, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc cơ quan, tổ chức khi cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

(T.H)