Tập đoàn Bảo Việt thông qua việc chi trả 1.021 tỷ đồng cổ tức

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; định hướng kinh doanh năm 2014; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức; phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tăng trưởng ổn định về lợi nhuận

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt khẳng định: “Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt; góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn Bảo Việt trong giai đoạn 2011 - 2015.”

Cụ thể, năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận với tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt là 17.096 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2012; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.234 tỷ đồng; Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2013 đạt 55.093 tỷ đồng, tăng 8.868 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.125 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt - Công ty Mẹ là 1.352 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.104 tỷ đồng, tăng trưởng 2,1% so với năm 2012, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,2%, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.596 tỷ đồng, tăng 24%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2014-2015.

Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Cũng theo Tập đoàn Bảo Việt, để tiếp tục đầu tư cho phát triển dài hạn nhằm khai thác thị trường tài chính còn nhiều tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đồng thời để tăng cường thêm cổ đông chiến lược nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tài chính, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ khoảng 40 triệu đến 61,5 triệu cổ phần phổ thông. Thời điểm hoàn thành phát hành trước ngày 31/3/2015.

Mức giá phát hành sẽ theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và nhà đầu tư trên nguyên tắc sử dụng giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE) và giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý gần nhất với thời điểm phát hành làm tiêu chí tham chiếu. Dự kiến sau đợt phát hành, số vốn điều lệ Tập đoàn sẽ tăng thêm khoảng 400 tỷ đồng đến 615 tỷ đồng, nâng số vốn điều lệ mới của Tập đoàn lên tương đương 7.205 tỷ đồng đến 7.420 tỷ đồng.

Bảo Việt sẽ chào bán cho từ 1 - 3 nhà đầu tư tiềm năng đáp ứng được các tiêu chí về sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu, có năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo Việt trên một hoặc nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ), đầu tư, quản lý rủi ro, mở rộng thị trường, sản phẩm mới,…

Trên cơ sở nền tảng đã đạt được trong những năm qua, trong năm 2014 Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên sẽ tập trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2014 đạt 18.329 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.183 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty Mẹ dự kiến đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.120 tỷ đồng.

Để đạt những mục tiêu trên, Bảo Việt sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, tăng cường hợp tác nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của toàn Tập đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; nâng cao năng lực kênh phân phối, phát triển kênh phân phối mới đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Bảo Việt cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng.

(T.Hương)