Tham vấn DN về việc thành lập cơ sở bán lẻ của DN FDI

Trong quá trình nội luật hóa quy định về ENT theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã hoàn thiện quy định về các quy tắc kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện việc triển khai thực hiện quy định về ENT của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp bán lẻ FDI vẫn chưa thực sự nhất quán trong nhận thức và cách làm.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương): Trong quá trình nội luật hóa quy định về ENT theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp là các doanh nghiệp bán lẻ FDI và các tổ chức quốc tế, cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung, hoàn thiện quy định về ENT theo hướng nới lỏng và minh bạch hóa việc xem xét, đánh giá các tiêu chí về ENT. Sự nới lỏng và minh bạch hóa này được thể hiện ở Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện việc triển khai thực hiện quy định về ENT của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp bán lẻ FDI vẫn chưa thực sự nhất quán trong nhận thức và cách làm; một số tổ chức, hiệp hội liên quan trong và ngoài nước cũng đang có một số ý kiến về việc thực hiện ENT của Việt Nam.

Chính vì thế, Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) đã phối hợp với Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tham vấn và đối thoại với các doanh nghiệp về các quy tắc Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam” nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến việc quy định và thực tế áp dụng quy định về ENT đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, bao gồm: Cơ sở pháp lý (cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam) về ENT; Nới lỏng và minh bạch hóa quy định và việc thực hiện quy định về ENT của Việt Nam; Thực trạng triển khai quy định về ENT của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh; Tác động của việc thực hiện quy định về ENT đối với doanh nghiệp bán lẻ trong nước; Quan điểm của một số tổ chức nước ngoài (như EuroCham và Korea Chamber of Business) về các tiêu chí ENT và những thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện của doanh nghiệp bán lẻ FDI tại Việt Nam...

Ngoài ra, các đại diện Bộ Công Thương cũng hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh một số nội dung về ENT liên quan đến việc thành lập Hội đồng ENT tại địa phương (nhiệm vụ của Hội đồng ENT; thành phần và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng ENT, quy chế hoạt động của Hội đồng ENT...) và một số lưu ý khi xem xét, đánh giá các tiêu chí ENT. Qua đó, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, các sở ngành liên quan... tham gia, đóng góp ý kiến trao đổi, phát biểu về những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị thủ tục về ENT để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, cũng như khi triển khai thực hiện các quy định về ENT. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán lẻ FDI hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế.

Theo đánh giá của đại diện Eurocham Việt Nam, Phòng Thương mại Hàn Quốc và các doanh nghiệp, hiện nay, các doanh nghiệp đang mong muốn mở rộng đầu tư hệ thống phân phối bán lẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc cấp phép cho những nhà phân phối, nhượng quyền trong lĩnh vực bán lẻ đối với các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam còn gặp những khó khăn. Việc thực hiện đánh giá ENT tại các tỉnh, thành phố là chưa nhất quán và đồng bộ, chưa quy định rõ thời gian bao lâu kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết luận của hội đồng ENT. Chính vì vậy, theo ông Hong Sun, Tổng thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, một quy trình cấp phép rõ ràng và văn bản hướng dẫn mới về việc thành lập một Ủy ban đánh giá nhu cầu kinh tế sẽ giúp cải thiện tính minh bạch trong quá trình cấp phép nói chung. Đồng thời theo ông Hong Sun, đối với các khu vực đã có quy hoạch hạ tầng cho phát triển dịch vụ bán lẻ, thì Việt Nam nên miễn đánh giá ENT.

(T.Hương)