Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 239/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Theo đó, Thủ tướng đồng ý thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Giang (được thành lập theo 1100/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (được thành lập theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2004 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Giang).

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Hà Giang; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Giang và bãi bỏ Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

(T.H)