Thêm đối tượng nộp phí thẩm định chương trình biểu diễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; thẩm định kịch bản phim và phim; thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, thẩm định cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí, lệ phí.

Đồng thời, không thu phí thẩm định đối với chương trình nghệ thuật biểu diễn (chương trình, vở diễn) phục vụ nhiệm vụ chính trị và phim đối với chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại do cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2014.

(T.H)