Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCIC

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; Chủ trì phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC; Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn điều lệ của SCIC; việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của SCIC trong tháng 12/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 2344/QĐ-Ttg, phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Quyết định này, SCIC được kinh doanh 3 nhóm ngành nghề gồm: ngành nghề kinh doanh chính; ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính và cuối cùng là ngành nghề khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, ngành nghề kinh doanh chính của SCIC là đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, bán phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Mục tiêu của tái cơ cấu SCIC là nhằm đưa Tổng công ty thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, độc quyền tự nhiên, cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Về phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có giai đoạn đến năm 2015, Quyết định nêu rõ, duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC; Công ty TNHH một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản Vinaconex.

Cũng theo Quyết định này, Doanh nghiệp SCIC nắm giữ, đầu tư dài hạn gồm: CTCP Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; CTCP viễn thông FPT; CTCP Dược Hậu Giang; CTCP sữa Việt Nam. Ngoài ra, SCIC có cổ phần, vốn góp chi phối theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại 24 doanh nghiệp.

Thực hiện cổ phần hóa, SCIC nắm giữ cổ phần chi phối gồm: Công ty TNHH một thành viên Thương mại, du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên; Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản Lai Châu. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại 376 doanh nghiệp.

Quyết định cũng quy định rõ việc hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tập trung vào các nội dung như: sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ sau; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; phát triển và quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý. Thu hút và đào tạo nhân sự tài năng, có chuyên môn, kinh nghiệm trên thị trường. Tăng cường cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính;...

Quy mô vốn điều lệ của SCIC đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng.

(KD)