Trước 20/8/2014, Tập đoàn kinh tế Nhà nước phải báo cáo tình hình tài chính

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9428 /BTC-TCDN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các Công ty TNHH 1TV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, các công ty TNHH 1TV độc lập; các công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước hiện do Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu.

Cụ thể, các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý) báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 (báo cáo theo Phụ lục số 4). Chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên. Đồng thời, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý). Báo cáo phải nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên phải báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp.

Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, báo cáo gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp lập và nộp báo cáo; tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), số 28 Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm -  Hà Nội trước ngày 20/8/2014.

(T.H)