Trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 41/2014/TT-BCTquy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc pạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư này, nếu thỏa mãn các điều kiện sau thì người lao động (NLĐ) nước ngoài được xem là di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và không phải xin giấy phép lao động khi vào Việt Nam làm việc:

- Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

- NLĐ đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam.

- Hiện diện thương mại của DN nước ngoài phải nằm trong danh sách các ngành theo cam kết ở phụ lục I (với NLĐ nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) hoặc phụ lục II (với NLĐ là lao động kỹ thuật) ban hành kèm Thông tư này.

Hiện diện thương mại ở đây được hiểu là chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

NLĐ sẽ phải làm thủ tục theo quy định tại văn bản này để xác nhận điều kiện không phải xin giấy phép lao động.

Định kỳ sáu (06) tháng, trước ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7 hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 13 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH trong đó tại phần báo cáo về các đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động tại (ô 20) và (ô 21), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải báo cáo rõ về đối tượng người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ 22/12/2014.

(T.H)