Tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong tháng 7/2015

Theo thông báo 1591/TB-KBNN ngày 30/6/2015 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và Đô la Mỹ (USD) trong tháng 7/2015 là 1 USD = 21.673 đồng (trong tháng 6/2015 là 21.630 đồng).                

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đồng thời, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 7/2015 được thực hiện theo Phụ lục đính kèm văn bản này.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

(T.H)