Tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương. Ảnh nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

Theo Quyết định, tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất một năm là 1% trên đơn giá thuê đất tính thu tiền thuê đất. Riêng đối với đất ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định thì tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất một năm bằng 50% tỷ lệ nêu trên.

Đối với đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất

Đối với đơn giá thuê đất có mặt nước, phần diện tích đất không có mặt nước thì tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là 1% trên đơn giá thuê đất tính thu tiền thuê đất.  Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

 Việc xác định đơn giá thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2014.

(T.H)