Xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhân, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Thông tư quy định, Công ty Mua bán nợ xử lý nợ và tài sản tiếp nhận như sau:

Hình thức xử lý nợ và tài sản tiếp nhận thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. Tài sản là quyền sử dụng đất thì xử lý theo pháp luật đất đai.

Trường hợp tài sản có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: Nếu lớn hơn 100 triệu thì thuê thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá. Nếu nhỏ hơn 100 triệu thì lựa chọn đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.

Đối với lô tài sản của một DN tại một địa chỉ, trường hợp không bao gồm tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì đấu giá hoặc thỏa thuận giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp có tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì thuê thẩm định giá. Kết quả thẩm định lớn hơn 100 triệu thì bán đấu giá; dưới 100 triệu thì chọn bán đấu giá hoặc thỏa thuận.

Thông tư này có hiệu lực ngày 01/07/2015 và thay thế Thông tư 38/2006/TT-BTC.

(T.H)