2 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 355/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quyết định ban hành 3 thủ tục hành chính bao gồm: 2 thủ tục hành chính mới ban hành; 1 thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Đối với hai thủ tục hành chính mới bao gồm: thủ tục “Đăng ký làm ngân hàng thanh toán” và “Đăng ký chi nhánh hoạt động lưu kỷ chứng khoán”.

Thủ tục đăng ký làm ngân hàng thanh toán, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN quyết định chấp thuận hoặc từ chôi đăng ký làm ngân hàng thanh toán. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Thời hạn giải quyết là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Với thủ tục “Đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán”, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh; UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp Quyết định chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán. Trường họp từ chối, UBCKNN phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan quản lý sẽ ban hành quyết định chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.

Đối với thủ tục thay thế - đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho UBCKNN và UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại. Trường họp từ chối, UBCKNN cũng phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, việc đăng ký hoạt động lưu ký được chấp thuận.

Riêng về điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại phải bao gồm: Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam; nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất; có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán;…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2015.

(T.H)