28/11 là Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 246/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, ngày 28 tháng 11 hàng năm được lấy là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”.

Việc tổ chức ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam hàng năm phải đảm bảo các nội dung, yêu cầu: Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ và đạo đức cách mạng, đạo đức hành nghề của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam theo đúng nội dung, yêu cầu tại Điều 2 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 16/2/2016.

(T.H)