6 TTHC mới về cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh

(eFinance Online) - Ngày 24/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-BTC, công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) mới về hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các thủ tục này bao gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

- Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện;

- Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

(PV)