Ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC của UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của UBCKNN năm 2015 kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBCK.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo UBCKNN, mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm: Đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBCKNN; Thực hiện công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực chứng khoán đầy đủ, kịp thời; Tiếp nhận, xử lý đầy đủ và kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nhiệm vụ của UBCKNN.

Nhiệm vụ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBCKNN được tập trung vào điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, Công tác xây dựng và tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC: Thực hiện kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC; gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản QPPL. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC.

Thứ hai, Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC: Rà soát các quy định, TTHC nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp nhằm phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức. Căn cứ kết quả rà soát, lập danh sách các TTHC cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC đã được rà soát. Trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức.

Thứ ba, Công tác đánh giá tác động TTHC: Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC, thực hiện đánh giá tác động TTHC đầy đủ, đồng thời đảm bảo các tiêu chí: tính cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP về kiểm soát TTHC và Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC và rà soát đánh giá TTHC.

Thứ tư, Công tác công bố, công khai các TTHC: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các TTHC tại bộ phận một cửa của UBCKNN; đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ TTHC của UBCKNN; đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP; Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; Thông tư 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ Tư pháp quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Quyết định số 1083/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; Quy trình công bố TTHC được ban hành theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 năm 2014 của UBCKNN.

Thứ năm, Công tác kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính trong công tác kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chương trình của Bộ khi được phân công.

Thứ sáu, Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai về đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị; Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về TTHC theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP, Thông tư 05/2014/TT-BTP và Quyết định số 2672/QĐ-BTC ngày 28/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính tại Bộ Tài chính.Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định về việc thực hiện các quy định về TTHC; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình xử lý, giải quyết TTHC.

Thứ bảy, Các công tác liên quan khác:

+ Phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức các nội dung quy định về kiểm soát thủ tục hành chính tại: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định 48/2013/NĐ-CP; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; các Quy chế, quy định có liên quan về kiểm soát TTHC (Quy chế công bố, công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính tại Bộ Tài chính).

+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện rà soát các quy định TTHC theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896).

+ Thường xuyên viết bài, cập nhật, đăng tải lên báo trung ương hoặc website của UBCKNN các tin tức về cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác kiểm soát TTHC.

+ Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới liên quan đến thực hiện TTHC; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.

+ Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài chính làm công tác kiểm soát TTHC theo Quyết định số 2196/QĐ-BTC ngày 03/09/2013.

(GK)