Ban hành Thông tư 123 hướng dẫn nới room chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2015.

Ban hành Thông tư 123 hướng dẫn nới room chứng khoán

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Thông tư ban hành đã đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tiết giảm tối đa các đầu tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.

Thông tư cũng quy định chi tiết trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn để các công ty đại chúng nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10, đồng thời thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

(PV)