Báo cáo sai, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 10/8/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu bị UBCKNN phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2014 có nội dung không chính xác (Công ty đã không kế toán các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2014).

Mức phạt này được căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)