Chấp thuận giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán STSC

Ngày 04/11/2015, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBCK, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán STSC thực hiện thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán STSC chịu trách nhiệm hoàn tất thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn (07) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải gửi bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán cùng hồ sơ liên quan đến việc giải thể Công ty đến UBCKNN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)