Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Everpia bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 11/01/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lee Jae Eun (Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Lee Jae Eun bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích.

Cụ thể, ông Lee Jae Eun - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Everpia đã phê duyệt việc tăng lương năm 2013 và 2014 cho Tổng Giám đốc Công ty mà không đưa vấn đề này ra thông qua trước Hội đồng quản trị và phê duyệt việc Công ty cấp khoản vay 615 triệu đồng trong năm 2014 cho ông Cho Yong Hwan - Thành viên Hội đồng quản trị khi chưa có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)