CK Phú Hưng được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

(eFinance Online) - Ngày 20/01/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBCK, chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho CTCP Chứng khoán Phú Hưng sau hợp nhất.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, CTCP Chứng khoán Phú Hưng được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, CTCP Chứng khoán Phú Hưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Địa điểm đăng ký của CTCP Chứng khoán Phú Hưng là tại tầng 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ðịa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là www.phs.vn.

Trước đó, Chủ tịch UBCKNN nước ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBCK ngày 20/01/2016 thu hồi Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 241/QĐ-UBCK ngày 15/03/2011 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng do CTCP Chứng khoán Phú Hưng và CTCP Chứng khoán An Thành thực hiện hợp nhất. CTCP Chứng khoán Phú Hưng phải duy trì và lưu trữ dữ liệu của hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(GB)