Công bố 05 thủ tục hành chính về hành nghề chứng khoán

Ngày 10/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 479/QĐ-BTC công bố kèm theo 05 thủ tục hành chính về hành nghề chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, 05 thủ tục hành chính về hành nghề chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính bao gồm:

- 02 thủ tục hành chính mới ban hành.

- 01 thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định số 1218/QĐ-BTC ngày 27/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

- 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã ban hành tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016.

>> Quyết định số 479/QĐ-BTC ngày 10/3/2016.

(PV)