Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 3/4/2015, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBCK, công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ gồm Sổ tay chất lượng, 12 quy trình chung hệ thống và 70 quy trình tác nghiệp.

Cụ thể, 12 quy trình chung hệ thống gồm: Quy trình Kiểm soát tài liệu; Quy trình Kiểm soát hồ sơ chất lượng; Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ; Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp; Quy trình thực hiện hành động khắc phục; Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa; Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng; Quy trình quản lý văn bản đi và đến; Quy trình công bố thủ tục hành chính; Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại; Quy trình giải quyết đơn thư tố cáo; Quy trình kiểm tra văn bản do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Quy trình tác nghiệp các đơn vị bao gồm 70 quy trình, trong đó: Vụ Pháp chế có 03 quy trình; Cục CNTT 02 quy trình; Vụ Phát triển thị trường 04 quy trình; Vụ Quản lý phát hành chứng khoán 11 quy trình; Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán 08 quy trình; Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán 14 quy trình; Vụ Tổ chức cán bộ 05 quy trình; Văn phòng 04 quy trình; Vụ Hợp tác quốc tế 02 quy trình; Vụ Giám sát 06 quy trình; Vụ Tài vụ quản trị 11 quy trình...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> Quyết định số 315/QĐ-UBCK

(PV)