Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 06/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Công ty chậm công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 ngày 20/4/2015; chậm công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM các thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2014 thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 15/7/2015 thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)