Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam bị phạt 240 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 05/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 260QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam, địa chỉ: 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, UBCKNN phạt cảnh cáo Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 39 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do không ban hành quy chế về công bố thông tin (CBTT).

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Công ty) CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), của Công ty và hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 lần 1 ngày 04/10/2016, Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2017, BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2017; CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HSX, của Công ty đối với Giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2016.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch. Công ty CBTT sai lệch đối với số liệu tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 2/2017, cụ thể: tại BCTC riêng Quý 2/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC riêng bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017), Chi phí tài chính, Chi phí quản lý doanh nghiệp; tại BCTC hợp nhất quý 2/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017) và Giá vốn hàng bán.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2018.

(PV)