Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang bị phạt 155 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 14/6/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Công ty) CBTT không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2017; BCTC kiểm toán năm 2017; công văn số 05CV/CPTS ngày 30/01/2018 về giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán BCTC; BCTC Quý I/2018; Báo cáo thường niên năm 2017).

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 40, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch. Ngày 23/10/2017, Công ty CBTT BCTC Quý 4 niên độ tài chính 01/10/2016 - 30/9/2017, theo đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế là 4,120 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là 99,131 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 17/01/2018, Công ty CBTT BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 - 30/9/2017 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán), theo đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -187,329 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là -92,323 tỷ đồng. BCTC Quý 4 niên độ tài chính 01/10/2016 - 30/9/2017 và BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 - 30/9/2017 của Công ty có sai lệch về số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán, gồm các chỉ tiêu chính sau: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Doanh thu bán hàng, Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy, Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại BCTC Quý 4 niên độ tài chính 01/10/2016 - 30/9/2017).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung CBTT sai lệch theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)