CTCP quản lý quỹ NHTM Đại chúng Việt Nam bị phạt 145 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 2/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với một số Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ, Báo cáo tình hình quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác).

Phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ ((Bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty không có tối thiểu 01 nhân viên đáp ứng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 145 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)