Điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu niêm yết tại 2 sở

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh từ +/-5% lên +/-7%. Điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ +/-7% lên +/-10%.         

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/01/2013.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm ban hành các Quyết định về điều chỉnh biên độ dao động giá, công bố thông tin ra thị trường để các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/6/2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán quy định biên độ dao động giá sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; trong trường hợp cần thiết để đảm bảo bình ổn thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá.

(Cát Tường)