Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

(eFinance Online) - Ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2016/NĐ-CP, quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Theo đó, Nghị định quy định rõ điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty quản lý quỹ:

Một là, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ bao gồm:

- Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị (quyền sử dụng trụ sở, đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống...);

- Vốn (phải là vốn đã góp và tối thiểu bằng vốn pháp định quy định tại Điều 71 Nghị định 58);

- Nhân sự (tối thiểu 5 người hành nghề quản lý quỹ, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực hành vi dân sự, 5 năm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp...);

- Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng quy định Điều 71 Nghị định 58, quy định đối với NĐTNN tại khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định 60 và bảo đảm tổ chức góp vốn không có lỗ luỹ kế trên BCTC năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét.

Hai là, Điều kiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ trong trường hợp bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, chuyển đổi loại hình công ty, thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập như sau:

- Điều kiện CTQLQ được bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: phải có tối thiểu 01 nhân viên tại bộ phận tư vấn đầu tư, đáp ứng các quy định về nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc quản lý quỹ và không được kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác của CTQLQ.

- Điều kiện CTQLQ được chuyển đổi loại hình công ty: Công ty hình thành sau chuyển đổi phải đáp ứng quy định về CSVC, vốn, nhân sự và cơ cấu cổ đông (nếu chuyển đổi thành công ty TNHH MTV); trường hợp chuyển đổi có kết hợp với chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng hoặc các giao dịch phải được UBCKNN chấp thuận phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

- Điều kiện CTQLQ được hợp nhất hoặc sáp nhập với CTQLQ khác: công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập đáp ứng các điều kiện về vốn, nhân sự, CSVC, cơ cấu cổ đông tại Nghị định này; tuân thủ các quy định về cạnh tranh và pháp luật khác có liên quan đến hợp nhất, sáp nhập.

Ba là, Điều kiện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ thành lập chi nhánh tại Việt Nam, bao gồm các điều kiện liên quan đến: tình trạng hoạt động của CTQLQ mẹ, vốn, thời hạn hoạt động còn lại, hệ thống quản lý rủi ro, quy định về cổ đông, thành viên góp vốn.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động của chi nhánh CTQLQ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo các quy định hiện hành tại Thông tư 91/2013/TT-BTC.

Thứ hai, về điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty đầu tư chứng khoán:

Điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với công ty đầu tư chứng khoán trong Nghị định này bao gồm: điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành thêm cổ phiếu để thành lập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và điều kiện cấp, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán.

Cụ thể về điều kiện cấp, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên, thay đổi công ty quản lý quỹ, thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, hợp nhất hoặc sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán, gia hạn thời gian hoạt động như sau:

- Việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 79 và 87 Nghị định 58;

- Việc thay đổi tên, thay đổi CTQLQ, thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát phải được ĐHĐCĐ, HĐTV hoặc chủ sở hữu thông qua.

- Điều kiện hợp nhất, sáp nhập của CTĐTCK: Việc hợp nhất, sáp nhập, phương án hợp nhất, sáp nhập; hợp đồng hợp nhất, sáp nhập phải được ĐHĐCĐ thông qua; Trường hợp hoán đổi cổ phiếu kết hợp chi trả bằng tiền mặt, cổ đông của công ty bị sáp nhập được nhận thêm một khoản tiền không vượt quá 10% giá trị tài sản ròng trên một cổ phiếu tại ngày sáp nhập; Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các CTĐTCK riêng lẻ, công ty hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng quy định tại Nghị định 58.

- Điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của CTĐTCK: Được ĐHĐCĐ thông qua; Giá trị tài sản ròng của CTĐTCK tại kỳ định giá gần nhất không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Thứ ba, về điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát:

Một số tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định hiện hành đăng ký thành viên lưu ký của TTLKCK, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát... phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cụ thể như sau:

Một là, điều kiện đăng ký thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại bao gồm: có Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp, các quy định về nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ...

Hai là, điều kiện ngân hàng đăng ký làm ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát để giám sát hoạt động công ty đầu tư chứng khoán, quy định cụ thể như sau:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn ngân hàng làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch chứng khoán cơ sở và ngân hàng làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch chứng khoán phái sinh trên các Sở giao dịch chứng khoán. Việc lựa chọn ngân hàng thanh toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện định kỳ năm (05) năm một lần theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện ngân hàng được đăng ký làm ngân hàng thanh toán: có vốn điều lệ thực góp trên 10.000 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong vòng 2 năm gần nhất; đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định về ngân hàng; có hệ thống CSVC đảm bảo thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối được với TTLKCK; có cam kết về việc cho vay thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán; hệ thống CSVC-KT có khả năng lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong vòng ít nhất 5 năm và có thể cung cấp ngay cho UBCKNN khi có yêu cầu.

- Điều kiện đăng ký làm ngân hàng giám sát: đáp ứng các quy định theo Luật Chứng khoán, quy định tính độc lập và tách biệt với CTQLQ, điều kiện về nhân sự, chứng chỉ hành nghề phục vụ cho hoạt động giám sát.

Thứ tư, Điều kiện lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán:

Điều kiện lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng được đưa lên Nghị định này cho phù hợp với các cam kết thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết và hướng dẫn cụ thể Khoản 1 Điều 73 Nghị định 58 (mới chỉ quy định phải được UBCKNN chấp thuận).

Các điều kiện đối với việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm: có dự án lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đã được ĐHĐCĐ, HĐTV hoặc chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản; đảm bảo các quy định về an toàn tài chính, duy trì vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi vốn cấp cho chi nhánh, chi phí thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài; phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài phải trong phạm vi kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư và quản lý ngoại hối.

Đối với điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan.

Thứ năm, về chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

Các quy định về điều kiện, nguyên tắc cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng được quy định tại Nghị định, cụ thể như sau:

- Nguyên tắc hành nghề chứng khoán và các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (bao gồm chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ);

- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, bao gồm có trình độ từ đại học trở lên, có các chứng chỉ chuyên môn phù hợp, đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính hoặc các loại chứng chỉ quốc tế (áp dụng đối với chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ); các trường hợp được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Như vậy, trên cơ sở rà soát và kế thừa các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán hiện hành và hướng dẫn bổ sung một số nội dung mới, Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán đã được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Chứng khoán.

(PV)