Đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin

Ngày 22/5/2015, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định 434/QĐ-UBCK, đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin.

Đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin

Theo đó, công ty này bị đình trì hoạt động từ ngày 22/5/2015 đến ngày 22/11/2015 do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Khoản 1, Điều 14 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Điểm 4, Khoản 5, Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)