Đình chỉ toàn bộ hoạt động của Công ty Chứng khoán MHBS

Ngày 10/6/2015, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBCK, đình chỉ toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong thời gian bị đình chỉ (từ ngày 24/6/2015 đến ngày 24/12/2015), Công ty Chứng khoán MHBS không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán; không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của khách hàng (nếu có); có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của UBCKNN.

Theo UBCKNN, lý do Công ty Chứng khoán MHBS bị đình chỉ toàn bộ hoạt động là do Công ty này không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 70, Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Khoản 1, Điều 14, Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)