Giao dịch "chui", một cá nhân bị phạt 25 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 05/12/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Cõi (địa chỉ: nhà 61, tổ 9 thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, ông Phạm Ngọc Cõi bị UBCKNN phạt 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 09/3/2018, ông Phạm Ngọc Cõi đã thực hiện giao dịch mua 129.600 và bán 65.200 cổ phiếu S12 của Công ty cổ phần Sông Đà 12, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu S12 sau giao dịch thay đổi tăng từ 391.900 cổ phiếu lên 452.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,84% lên 9,05% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của S12; ngày 20/3/2018, ông Cõi tiếp tục thực hiện giao dịch bán 39.100 cổ phiếu S12, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu S12 sau giao dịch thay đổi giảm từ 452.300 cổ phiếu xuống 413.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu thay đổi giảm từ 9,05% xuống 8,26% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của S12. Tuy nhiên, ông Cõi không thực hiện báo cáo với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)