Giao dịch chứng khoán trực tuyến phải xác thực bằng chứng thư số

Đó là một trong những quy định của Thông tư số 87/2013/TT-BTC, hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ký ban hành ngày 28/6/2013. Theo đó, Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013, thay thế Thông tư số 50 ngày 16/3/2009 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán trực tuyến phải xác thực bằng chứng thư số

Thông tư 87 quy định rõ về nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết, đăng ký và giao dịch chứng khoán; hoạt động quản lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt động công bố thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Áp dụng chứng thư số, chữ ký số

Nhằm đảm bảo, nâng cao tính an toàn, bảo mật cho việc sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Điều 7, Khoản 10, Thông tư 87 đã đưa vào quy định áp dụng chứng thư số, chữ ký số. Theo đó, giao dịch trực tuyến trên môi trường Internet của công ty chứng khoán (qua website, email) phải được xác thực bởi chứng thư số.

Công ty chứng khoán và nhà đầu tư được chủ động lựa chọn sử dụng loại chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch mua, bán chứng khoán trực tuyến. Tuy nhiên, khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng chứng thư số công cộng trong giao dịch mua, bán chứng khoán trực tuyến.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tiêu chuẩn trong việc tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của các công ty chứng khoán cho khách hàng, đồng thời phân định rõ các trường hợp không đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Thông tư 87 cũng bổ sung quy định về điều kiện được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư, tránh trường hợp các công ty chứng khoán không đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ này.

Cụ thể, tại Điều 8, Thông tư 87 quy định rõ: Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán và phải thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của Sở, các trường hợp bị đình chỉ hoạt động hoặc bị ngưng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tại Sở, hoặc thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều không được chấp thuận cung cấp dịch vụ chứng khoán trực tuyến.

Thời gian cấp phép chỉ còn 35 ngày

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán thành viên khi triển khai thực hiện việc đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Thông tư 87 đã bổ sung, quy định cụ thể về thời gian và hình thức đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Cụ thể, sau khi nhận được hồ sơ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình bằng văn bản đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán phải có văn bản giải trình hoặc bổ sung hồ sơ sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau thời hạn trên nếu công ty chứng khoán không bổ sung thêm hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối chấp thuận.

Trong thời hạn ba mươi lăm (35) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra quyết định chấp thuận cho việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đặc biệt, theo quy định mới tại Thông tư 87, các công ty chứng khoán khi tiến hành đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến chỉ cần có xác nhận và chữ ký của “Người đại diện theo pháp luật” mà không cần phải bao gồm chữ ký của cả “Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT” như quy định trước đây tại Thông tư 50…

Phân định rõ trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin

Về chế độ báo cáo và công bố thông tin, Điều 11, Thông tư 87 đã quy định tách biệt và phân định rõ trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của Sở Giao dịch Chứng khoán. Theo đó, các Sở Giao dịch Chứng khoán, công ty chứng khoán phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hình thức báo cáo điện tử có sử dụng chứng thư số, chữ ký số theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Thông tư 50 trước đây không quy định tách biệt và không cụ thể các mẫu và hình thức báo cáo - PV).

Cụ thể, công ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán các tài liệu, báo cáo liên quan đến nâng cấp, thay đổi hệ thống như: thực hiện nâng cấp lớn cho hệ thống vận hành dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; thực hiện những sửa chữa lớn cho hệ thống quản lý kinh doanh; hoặc vận hành một hệ thống kỹ thuật và các nguyên tắc kinh doanh chứng khoán trực tuyến tại một chi nhánh chưa từng thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến. Thời hạn nộp báo cáo là tối thiểu 07 ngày làm việc sau khi công ty chứng khoán thực hiện nâng cấp hoặc thay đổi hệ thống.

Công ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải nộp báo cáo năm lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến trước ngày 31/01 của năm kế tiếp theo mẫu quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho công ty chứng khoán; báo cáo về hệ thống giao dịch trực tuyến trước ngày 31/01 của năm kế tiếp theo mẫu quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm công bố trên website của mình: danh sách những công ty chứng khoán đủ điều kiện, được phép kết nối đến hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán, thủ tục, quy định về hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch trực tuyến của Sở.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố trên website của mình: danh sách những công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, thủ tục, quy định về hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng…

Những công ty chứng khoán đã được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trong thời hạn 6 tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực phải hoàn thiện các yêu cầu về chứng thư số đối với trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của mình theo đúng quy định.

(Khang Duy)