Gửi báo cáo điện tử qua hệ thống IDS Plus như thế nào?

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.
Giao diện hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.Giao diện hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Theo đó, công ty đại chúng đã đăng ký sử dụng hệ thống IDS trước đây và được UBCKNN cấp tài khoản sử dụng hệ thống IDS thực hiện gửi báo cáo theo hình thức điện tử qua hệ thống IDS Plus tại địa chỉ http://ids.ssc.gov.vn.

Công ty đại chúng sử dụng tài khoản do UBCKNN cấp và chữ ký số công cộng có giá trị pháp lý tương đương con dấu của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên Hệ thống IDS Plus.

Công ty đại chúng phải đăng ký thông tin về người phụ trách công bố thông tin của công ty với UBCKNN theo mẫu ban hành kèm theo quy chế này. Khi có thay đổi về người công bố thông tin, công ty phải cập nhật trên hệ thống IDS Plus và chịu trách nhiệm về các thay đổi này.

Công ty đại chúng phải đăng ký thông tin về chứng thư số của công ty, cập nhật các thông tin liên quan đến công ty đại chúng trên hệ thống IDS Plus ngay sau khi đăng nhập hệ thống. Khi có thay đổi về các thông tin nêu trên, công ty phải cập nhật trên hệ thống IDS Plus và chịu trách nhiệm về các thay đổi này.

Công ty đại chúng gửi các báo cáo và công bố thông tin dưới dạng file dữ liệu điện tử lên hệ thống IDS Plus. Các báo cáo và thông tin công bố theo quy định tại Điều 14 quy chế này. Danh sách biểu mẫu báo cáo được quy định chi tiết ban hành kèm theo quy chế này.

File biểu mẫu của báo cáo và công bố thông tin được định dạng file Excel và sử dụng các file biểu mẫu được tải về từ hệ thống IDS Plus, đảm bảo thứ tự của các cột, các ô theo đúng file biểu mẫu quy định.

File đính kèm phải được định dạng là file PDF.

Thông tin nhập vào hệ thống IDS Plus phải sử dụng tiếng Việt với font chữ Unicode TCVN 6909:2001.

Tên biểu mẫu báo cáo được đặt theo định dạng sau: <Mã báo cáo>_<Tên báo cáo>_<Kỳ báo cáo>.

Trong đó:

- <Mã báo cáo>: Là mã biểu mẫu excel được quy định sẵn trên hệ thống IDS Plus, người dùng không được thay đổi mã báo cáo.

- <Tên báo cáo>: Tên do người dùng đặt thể hiện vắn tắt nội dung báo cáo.

- <Kỳ báo cáo>: Quý, Năm.

Ví dụ: “IDS-11.3_BaoCaoTaiChinh_Quy”.

Tên file đính kèm được đặt theo tên các báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 14 quy chế này.

Ví dụ: “Bao cao tai chinh_Quy” hoặc “BaoCaoTaiChinh_Quy”.

Lưu ý: Tên biểu mẫu báo cáo và tên file đính kèm phải được đặt bằng các ký tự không dấu, nếu viết liền thì chữ cái đầu của các từ được viết hoa; tên có độ dài dưới 100 ký tự.

Công ty đại chúng không được tự ý thay đổi định dạng biểu mẫu báo cáo trên hệ thống IDS Plus. Trường hợp cần thay đổi, sửa chữa phải có văn bản đề nghị và được UBCKNN chấp thuận.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thông tin, tệp tài liệu báo cáo và công bố thông tin trên hệ thống IDS Plus phải được công ty đại chúng ký số bằng chữ ký số công cộng hợp lệ.

Công ty đại chúng tham gia sử dụng hệ thống IDS Plus phải tuân thủ quy định về phân quyền sử dụng, quản lý và sử dụng tài khoản; không được phát tán virus máy tính, sử dụng tài khoản, mật khẩu khác để thâm nhập hệ thống…

(GN)