Haseco được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ngày 23/11/2015, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBCK, chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco).

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn trao Quyết định cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho đại diện Haseco.Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn trao Quyết định cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho đại diện Haseco.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Địa điểm đăng ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là tại số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Địa chỉ trang thông tin điện tử truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là https://www.haseco.vn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)