HNX công bố chương trình Công bố thông tin và minh bạch

(eFinance Online) - Trong bối cảnh yêu cầu về hội nhập ngày càng sâu, rộng giữa thị trường vốn Việt Nam với thị trường vốn quốc tế, việc nâng cao chất lượng công bố thông tin minh bạch, quản trị công ty (QTCT) và quan hệ nhà đầu tư là một trong các trụ cột chiến lược giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tại Việt Nam. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Là đơn vị tiên phong trong hoạt động thúc đẩy QTCT của doanh nghiệp niêm yết (DNNY), trong nhiều năm qua, HNX đã nỗ lực bền bỉ trong triển khai nhiều chương trình nhằm cải thiện chất lượng QTCT, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết trên TTCK. Trải qua 4 năm thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thành viên thị trường, đặc biệt là từ các DNNY, cũng như sự đánh giá cao của Bộ Tài chính, UBCKNN và các tổ chức quốc tế. Tiếp nối các chương trình năm trước, năm nay, Sở GDCK Hà Nội tổ chức chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2016” tiếp tục sử dụng phương pháp thẻ điểm, đánh giá các thực hành QTCT của DNNY dựa theo các bằng chứng công bố thông tin được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mục tiêu của chương trình năm nay nhằm đánh giá tổng quan về thực hành công bố thông tin và QTCT của các DNNY trên HNX, thúc đẩy chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp, và đóng vai trò tham chiếu cho các định hướng chính sách mới về QTCT, đồng thời giới thiệu các tiêu chuẩn, xu hướng mới về QTCT đến các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối tượng được đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội đến cuối tháng 3/2016, không tính những doanh nghiệp hủy niêm yết, tổng cộng có 357 doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí đánh giá sẽ bao gồm 102 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính là quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, công bố thông tin và minh bạch, và trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát, trong đó vai trò của Ban Kiểm soát mới được bổ sung đánh giá trong chương trình năm nay.

Các tiêu chí đánh giá năm 2016 có một số sửa đổi nhằm cập nhật các thay đổi trong các văn bản pháp quy như: Luật Doanh nghiệp 2014, Thông tư 155/2015/TT-BTC… và các thông lệ quốc tế mới như Bộ Nguyên tắc về QTCT năm 2015 của OECD. Ngoài ra các tiêu chí đánh giá năm nay cũng tính đến các yếu tố khác biệt về ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Thông tin công bố sẽ bao gồm toàn bộ các thông tin doanh nghiệp niêm yết công bố cho năm tài chính 2015. Các thông tin này được doanh nghiệp niêm yết cung cấp cho Sở GDCK Hà Nội theo quy định của pháp luật và các thông tin mà doanh nghiệp niêm yết công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Dữ liệu đánh giá bao gồm điều lệ, quy chế nội bộ về QTCT; các tài liệu, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông; báo cáo tài chính quý/bán niên soát xét/kiểm toán năm; báo cáo thường niên; báo cáo tình hình quản trị công ty, các thông tin công bố định kỳ, bất thường; trang thông tin điện tử chính thức của doanh nghiệp (website) và các tài liệu bổ sung khác.

Để đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, việc đánh giá dữ liệu của chương trình sẽ được thực hiện bởi một đơn vị thứ ba độc lập.

Dự kiến, kết quả chương trình đánh giá sẽ được công bố và 30 doanh nghiệp có kết quả cao nhất sẽ được HNX tôn vinh tại Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên trong tháng 10 năm nay.

(PT)