HNX sẽ đánh giá công bố thông tin và minh bạch năm 2014

Tiếp nối thành công của chương trình đánh giá Công bố thông tin và minh bạch năm 2013, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ công bố chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2014”. Đây là hoạt động thường niên của HNX nhằm thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết nâng cao ý thức và cải thiện tình hình quản trị công ty, thể hiện qua việc doanh nghiệp công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bên cạnh đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thông lệ quản trị công ty tốt. Kết quả của đánh giá của chương trình cũng sẽ được dùng làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ số Quản trị công ty trên HNX. Dựa trên kết quả đánh giá, năm 2013, HNX đã tổ chức chương trình tôn vinh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất nhằm khích lệ và động viên tinh thần đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt nhất các quy định về công bố thông tin và quản trị công ty.  

Điểm mới của chương trình năm nay tập trung trọng tâm đánh giá tiến triển của công tác quản trị công ty qua các năm của doanh nghiệp, cũng như nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thông lệ quản trị công ty tốt. Nội dung đánh giá tập trung hơn vào nguyên tắc công bố thông tin và minh bạch, trong đó có chú ý tới phần đánh giá chất lượng CBTT. Ngoài ra, các nguyên tắc về quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan và trách nhiệm của Hội đồng quả trị cũng được xem xét một cách chi tiết hơn. Một điểm mới nữa của chương trình năm nay là Hội đồng tư vấn về quản trị công ty sẽ bao gồm một số chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn… và đặc biệt, để đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, việc đánh giá dữ liệu sẽ được thực hiện bởi một đơn vị thứ ba là Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, đây là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong quản trị công ty nói chung và đánh giá quản trị công ty nói riêng. Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh cũng là đơn vị tham gia xây dựng báo cáo thẻ điểm quản trị công ty của IFC.không tính những doanh nghiệp hủy niêm yết. Bộ tiêu chí đánh giá sẽ bao gồm

Đối tượng được đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội có ngày giao dịch đầu tiên trước ngày 15/5/2013, 122 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính là quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, và trách nhiệm của HĐQT.

Thông tin công bố sẽ bao gồm toàn bộ các thông tin doanh nghiệp niêm yết công bố cho năm tài chính 2013. Các thông tin này được doanh nghiệp niêm yết cung cấp cho Sở GDCK Hà Nội theo quy định của pháp luật và các thông tin mà doanh nghiệp niêm yết công bố trên phương tiện thông tin đại chúng tính đến 24h00 ngày 01/07/2014. Dữ liệu đánh giá bao gồm các tài liệu, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông; báo cáo tài chính quý/bán niên soát xét/kiểm toán năm; sở hữu và giao dịch cổ đông nội bộ/người có liên quan; báo cáo thường niên; báo cáo tình hình quản trị công ty, các thông tin công bố định kỳ, bất thường khác và các tài liệu bổ sung khác.

(Kim Liên)