HNX sửa đổi và ban hành quy chế giao dịch

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống giao dịch nâng cấp và áp dụng một số quy định mới về giao dịch kể từ ngày 29/7/2013, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ký Quyết định số 345/QĐ-SGDHN ban hành quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại HNX thay thế quy chế được ban hành trước đó.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết có một số quy định mới như sau:

- Bổ sung quy định về các lệnh giao dịch mới sẽ được áp dụng gồm: Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK), Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC).

- Bổ sung quy định về việc sửa hủy lệnh thông thường, ngoài sửa giá nhà đầu tư được phép sửa khối lượng của lệnh và không được phép sửa, hủy lệnh trong 5 phút cuối phiên khớp lệnh định kỳ.

- Thay đổi cách xác định giá tham chiếu, theo đó, giá tham chiếu được tính bằng giá đóng cửa của ngày hôm trước.  

- Bổ sung quy định cho các giao dịch lô lẻ, trong đó quy định giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận. Các giao dịch lô lẻ chỉ được phép nhập lệnh LO và tuân thủ các quy định về sửa, hủy lệnh LO tương tự như giao dịch lô chẵn…

- Liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ, quy chế bổ sung  nội dung điều chỉnh mức tối đa về khối lượng đặt lệnh hàng ngày đối với giao dịch mua lại/ bán cổ phiếu quỹ từ 5% lên 10% so với tổng số lượng đăng ký theo tài liệu báo cáo của doanh nghiệp gửi UBCKN. Và bổ sung dẫn chiếu tới Thông tư 130/2012/TT-BTC đối với trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi phương án mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ.

Trong Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch có bổ sung sửa đổi một số nội dung sau:

- Bổ sung quy định cho các giao dịch lô lẻ, trong đó quy định giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận.

- Bổ sung quy định về việc sửa hủy lệnh thông thường, ngoài sửa giá nhà đầu tư được phép sửa khối lượng của lệnh.

- Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, Sở không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức KLLT.

Quy định chi tiết về kết cấu phiên và thời gian giao dịch trên HNX (Áp dụng tại HNX từ 29/7/2013)

Cùng với việc nâng cấp hệ thống giao dịch, Sở GDCK Hà Nội đồng thời kéo dài thời gian giao dịch với các quy định chi tiết về kết cấu phiên và thời gian giao dịch trên HNX cụ thể như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h00 – 11h30

Giao dịch thỏa thuận

9h00 – 11h30

Nghỉ

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 – 14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30 – 14h45

Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 15h00

Thị trường giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h00 – 11h30

Giao dịch thỏa thuận

9h00 – 11h30

Nghỉ

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 – 15h00

Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 15h00

(Nhã Tường)