HNX triển khai chương trình đánh giá quản trị công ty 2013

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức các hoạt động mang tính thực tế cao như hội thảo về quản trị công ty (QTCT) hàng năm, tổ chức đoàn doanh nghiệp niêm yết học tập kinh nghiệm về QTCT tại nước ngoài, xây dựng hệ thống công bố thông tin CIMS, phát hành sổ tay hướng dẫn công bố thông tin cho các doanh nghiệp niêm yết.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nối tiếp các chương trình trên, với mục tiêu năm 2013 là nâng cao nhận thức về tính minh bạch thông tin và chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổ chức chương trình đánh giá quản trị công ty 2013 với chủ đề “Công bố thông tin và minh bạch” nhằm ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trong việc thực hiện  nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch với thị trường trong năm 2012 vừa qua. 

Với mục tiêu đề cao tính minh bạch và chất lượng công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết, HNX đã đưa ra bộ tiêu chí đánh giá dựa trên những khuyến nghị của OECD về QTCT, các văn bản pháp lý trên thị trường chứng khoán như: Thông tư 52, Thông tư 121 và các quy định khác liên quan đến công bố thông tin và quản trị công ty. 

Bộ tiêu chí đánh giá gồm: Quyền của cổ đông. Đối xử bình đẳng với cổ đông. Vai trò của các bên liên quan. Minh bạch và công bố thông tin. Trách nhiệm của hội đồng quản trị.

Đối tượng đánh giá: Toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên HNX tính đến tháng 6/2013.

Dữ liệu đánh giá: Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính, giao dịch của cổ đông nội bộ/người có liên quan, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, báo cáo kiểm toán, các thông tin công bố định kỳ và bất thường, website của doanh nghiệp niêm yết.

Thời điểm công bố kết quả: Tháng 8/2013.

Hội đồng đánh giá: Bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm về QTCT đến từ các cơ quan quản lý, thành viên thị trường.

(K.Hoa)