Hợp nhất 2 Thông tư hướng dẫn về thành lập và quản lý Quỹ mở

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở số 06/VBHN-BTC.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Văn bản này được hợp nhất từ 2 Thông tư:

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2012.

- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở, có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2016.

Việc hợp nhất văn bản không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 2 Thông tư nêu trên. Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật.

(PV)