Hợp nhất 2 văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

Ngày 5/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật sau sẽ được hợp nhất:

Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Nội dung văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

(PV)