Hợp nhất công ty Chứng khoán Quốc tế và Chứng khoán Đại Tây Dương

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBCK, chấp thuận việc hợp nhất giữa CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam và CTCP Chứng khoán Đại Tây Dương.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu 2 công ty tham gia hợp nhất thực hiện đúng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu nêu trong Phương án hợp nhất đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thông qua ngày 17/01/2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Chứng khoán Đại Tây Dương thông qua ngày 16/04/2014.

Cổ phiếu hình thành sau khi hoán đổi chỉ có giá trị khi công ty chứng khoán mới hình thành sau hợp nhất giữa CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam và CTCP Chứng khoán Đại Tây Dương được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động...

(PV)