HOSE ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán mới

(eFinance Online) - Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và phù hợp với Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngày 22/08/2016, Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM (HOSE) đã ký Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/SGDHCM, ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HOSE. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/09/2016.
HOSE áp dụng đơn vị yết giá mới được chia nhỏ so với quy định hiện tại. HOSE áp dụng đơn vị yết giá mới được chia nhỏ so với quy định hiện tại.

Những điểm thay đổi chính tại Quy chế giao dịch mới và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị và loại lệnh áp dụng tại HOSE bao gồm:

1. Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt

Cùng với sự phát triển của thị trường, nhà đầu tư có nhu cầu đặt lệnh với khối lượng ngày càng lớn hơn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tiến tới chuẩn thông lệ chung của quốc tế, HOSE tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ (quy định cũ: tối đa 19.990 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trên một lệnh đặt). Khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

2. Đơn vị yết giá mới

Nhằm cung cấp thêm tiện ích cho nhà đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy thanh khoản và phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, HOSE áp dụng đơn vị yết giá mới được chia nhỏ so với quy định hiện tại. Cụ thể:

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá

Đơn vị yết giá

<10.000

10 đồng

10.000 - 49.950

50 đồng

≥ 50.000

100 đồng

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

Mức độ nhỏ nhuyễn của đơn vị yết giá mới phù hợp với thông lệ chung của các thị trường khu vực (Đơn vị yết giá nhỏ nhất của Thái Lan, Đài Loan khoảng 7 VNĐ, Singapore 16 VNĐ, Hàn Quốc 19 VNĐ) đồng thời phù hợp với tiền tệ của Việt Nam, đảm bảo dễ nhớ, dễ sử dụng đối với nhà đầu tư.

Ví dụ: Với cổ phiếu có mức giá đóng cửa 9.000 VNĐ. Theo đơn vị yết giá cũ, nhà đầu tư chỉ có 5 mức giá tăng (hoặc giảm) để lựa chọn đặt lệnh (mức giá 9,1; 9,2; 9,3; 9,4; 9,5 ngàn VNĐ). Đơn vị yết giá mới cung cấp cho nhà đầu tư thêm lựa chọn đặt lệnh tại các mức giá lẻ đến đơn vị 10 đồng. Cụ thể, thay vì mức giá 9,3, nhà đầu tư có thể lựa chọn đặt lệnh tại mức 9,26; 9,34... Như vậy, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đặt lệnh so với trước. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư giao dịch thường xuyên, nhà đầu tư giao dịch với khối lượng lớn.

3. Bổ sung trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu khi Công ty niêm yết:

- Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).

- Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, HOSE thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

4. Chỉnh sửa quy định đối với chứng khoán được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch:

Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ là 45 ngày), biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được giao dịch trở lại được quy định cụ thể là +/-20% so với giá tham chiếu.

5. Quy định về việc sửa, hủy lệnh

Nghiêm cấm hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

6. Quy định giao dịch đối với chứng khoán bị kiểm soát

Theo quy định cũ, chứng khoán rơi vào diện bị kiểm soát sẽ bị tạm ngừng giao dịch tối thiểu 2 ngày cho đến khi có công bố thông tin và có thông báo cho phép giao dịch trở lại của HOSE. Theo quy định mới, khi rơi vào diện bị kiểm soát, chứng khoán sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch) cho đến khi có thông báo khác của HOSE.

(GN)