HOSE “bắt tay” VCCI hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

(eFinance Online) - Với mục đích hướng tới mục tiêu hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, giúp các doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe về phát triển và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, ngày 19/7/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
Quang cảnh Lễ ký.Quang cảnh Lễ ký.

Theo văn bản này, VCCI và HOSE nhất trí thực hiện hợp tác các hoạt động chính, bao gồm: Hợp tác trong nghiên cứu, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, thông lệ tốt về phát triển bền vững; Hợp tác trong đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp niêm yết về phát triển bền vững; Hợp tác trong xây dựng Sản phẩm tài chính Xanh cho Thị trường Tài chính Việt Nam; Hợp tác trong truyền thông, vận động doanh nghiệp phát triển bền vững.

VCCI và HOSE cam kết phối hợp chặt chẽ cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác theo hướng phát triển lâu dài, bền vững, đồng thời cùng nhau hợp tác thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ của từng giai đoạn cụ thể.

(GN)