HOSE: Sử dụng quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán mới

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành 2 quyết định số 10/QĐ-SGDHMC và 11/QĐ-SGDHMC ban hành quy chế niêm yết và sửa đổi quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, liên quan đến việc thay đổi đăng ký niêm yết của các công ty hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập căn cứ vào Thông tư 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013. Quy chế niêm yết trước đây không quy định rõ việc niêm yết đối với công ty hình thành sau hợp nhất do chưa có hướng dẫn cụ thể, còn các công ty hình thành sau sáp nhập thì chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi niêm yết với hồ sơ và quy trình tương đối đơn giản. Tuy nhiên có thể nói việc hợp nhất, sáp nhập là một quá trình tái cấu trúc quan trọng có tác động lớn đến tình hình kinh doanh, tài chính và triển vọng phát triển của doanh nghiệp, do đó những quy định trước đây không còn phù hợp và cần được thay đổi. Hiện nay theo quy định mới, việc niêm yết đối với các trường hợp này đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện rõ ràng, cụ thể và quy trình thực hiện cũng phức tạp hơn. Ngoài ra có các quy định mới với việc đăng ký niêm yết của doanh nghiệp sau hợp nhất.

Về việc xử lý vi phạm đối với chứng khoán rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt cũng được quy định chi tiết. Đối với chứng khoán thuộc diện cảnh báo đã bổ sung thêm trường hợp vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ  đồng theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất và trường hợp công ty phát sinh lỗ lũy kế, đồng thời thay đổi một số tiêu chí về mặt thời gian cho phù hợp hơn ví dụ như cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 6 tháng thay vì trước kia là 90 ngày, tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên thay vì trước đây khi phát hiện ngừng sản xuất kinh doanh là đưa vào cảnh báo ngay.

Đối với chứng khoán thuộc diện kiểm soát thì quy chế niêm yết mới có sự thay đổi lớn. Trước hết là bổ sung trường hợp lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất, đồng thời chỉnh sửa các quy định khác cho phù hợp với sự thay đổi của diện cảnh báo nêu trên. Đặc biệt hình thức chế tài đối với cổ phiếu thuộc diện kiểm soát cũng có sự thay đổi. Trước đây cổ phiếu thuộc diện kiểm soát chỉ được giao dịch 15 phút trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tính thanh khoản của cổ phiếu. Để giải quyết bất cập này, Quy chế niêm yết mới đã phân ra 2 trường hợp là chứng khoán bị kiểm soát và chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt và có những quy định cụ thể. 

Hiện nay, trên SGDCK Tp.HCM có 10 cổ phiếu đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát. Sau khi Quy chế niêm yết mới chính thức ban hành, có 2 cổ phiếu chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt là STT, SGT. 8 cổ phiếu tiếp tục duy trì ở diện kiểm soát là MHC, DTT, NVT, SJS, HAX, DRH, VID, PXM, các cổ phiếu này sẽ được giao dịch bình thường với ký hiệu chứng khoán bị kiểm soát.

Cũng theo quy định mới liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với các công ty được cấp quyết định niêm yết trước khi Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực, các tổ chức đã đăng ký niêm yết trên SGDCK trước khi Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực nếu chưa đáp ứng điều kiện niêm yết về vốn điều lệ (120 tỷ đồng) hoặc về cơ cấu cổ đông (tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) sẽ không bị điều chỉnh bởi các quy định về cảnh báo, kiểm soát và hủy niêm yết tương ứng với các tiêu chí này.

(HTH)