Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với các Báo cáo tài chính quý 4/2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và Báo cáo thường niên năm 2015 về nội dung và thời hạn vẫn áp dụng theo quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đối với các Báo cáo tài chính (BCTC) lập trong năm tài chính 2016, UBCKNN sẽ xem xét việc chấp thuận gia hạn cả BCTC hợp nhất/tổng hợp và BCTC công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên theo đề nghị của công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8; Điểm b, Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó (ngày 06/10/2015), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư số 155/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016...

(PV)