Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42 về chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BTC, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Thông tư này, các sản phẩm chứng khoán phái sinh bao gồm: hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Tổ chức hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm: giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ, thành viên giao dịch, thành viên tạo lập thị trường.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

(PV)