Hướng dẫn về thu, nộp phí tại Sở giao dịch chứng khoán

(eFinance Online) -Ngày 26/4/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân thực hiện công việc liên quan đến các nghiệp vụ của thị trường giao dịch chứng khoán quy định trong Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm các công ty chứng khoán; ngân hàng thương mại; tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ có chứng chỉ quỹ niêm yết; tổ chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD; cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK.

Theo đó, chế độ thu, nộp phí tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán như sau:

- Nộp phí quản lý thành viên giao dịch (TVGD), phí duy trì kết nối định kỳ, phí sử dụng thiết bị đầu cuối đối với tổ chức đăng ký lại tư cách TVGD.

- Nộp phí quản lý TVGD, phí duy trì kết nối định kỳ, phí sử dụng thiết bị đầu cuối năm tiếp theo đối với thành viên bị ngừng giao dịch hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến kéo dài sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên.

- Không nộp phí quản lý TVGD, phí duy trì kết nối định kỳ, phí sử dụng thiết bị đầu cuối trong các năm tiếp theo đối với thành viên ngừng giao dịch hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016. 

Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã nộp các khoản phí trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực và có sự chênh lệch với số phí phải nộp theo quy định tại Thông tư này thì SGDCK và VSD không hoàn trả lại hoặc không thu thêm số phí chênh lệch phát sinh. Đối với phí quản lý thành viên giao dịch, phí quản lý niêm yết, phí duy trì kết nối định kỳ, phí sử dụng thiết bị đầu cuối, phí quản lý thành viên lưu ký mà thành viên giao dịch, thành viên lưu ký đã nộp từ đầu năm 2016 thì mức phí để tính số phí hoàn trả được tính theo mức phí mà thành viên giao dịch, thành viên lưu ký đã nộp từ đầu năm 2016.

Đồng thời, bãi bỏ mức phí chuyển nhượng chứng khoán cho các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF tại điểm g khoản 1 Điều 22 Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012. của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục.

(T.H)