Không có quá 3 Phó Chủ tịch tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 48/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Ủy ban là trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban có nhiệm vụ cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; chấp thuận những thay đổi liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Ủy ban quản lý, giám sát hoạt động của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các tổ chức phụ trợ; tạm đình chỉ hoạt động giao dịch, hoạt động lưu ký của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; chấp thuận các quy định, quy chế của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán; thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 15 đơn vị trực thuộc gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Phát triển thị trường chứng khoán; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán; Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán; Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán; Vụ Giám sát thị trường chứng khoán; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị; Văn  phòng; Thanh tra; Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán; Tạp chí Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của Pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 1/12/2015.

(T.H)