Không công bố thông tin, Vinacomin bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 21/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (địa chỉ: Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Vinacomin bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử Công ty về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2010, Báo cáo thường niên năm 2010, Báo cáo tài chính Quý 2 và Quý 4/2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012; công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính Quý 1 và Quý 2/2012, Báo cáo tài chính Quý 3 và Quý 4/2012, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2 và Quý 3/2013.

Mức phạt trên được áp dụng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)