Lên phương án, dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DN

Nhằm đưa Nghị định 60/2015/NĐ-CP sớm đi vào cuộc sống, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có Công văn số 4493/UBCKNN-CP gửi các Công ty chứng khoán, Công ty đại chúng, các Sở giao dịch… đề nghị lên phương án, dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DN, chuẩn bị cho việc nới room.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBCKNN yêu cầu các DNNN cổ phần hóa hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa hoặc cơ quan đăng ký đầu tư về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, tối đa tại DN.

Đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, thực hiện việc bổ sung tại điều lệ công ty quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp có một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên thì phải báo cáo UBCKNN chấp thuận trước khi thực hiện. Hồ sơ sẽ bao gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 4, Điều 30 Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Điều 5, Điều 16 Thông tư số 212/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ...

(GN)